ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Általános tájékoztatás

A Musicators webalkalmazást (a továbbiakban: Webalkalmazás) és az azzal összefüggő szolgáltatásokat (a továbbiakban együttesen: Weboldal, Szolgáltatás) Bali Dániel és Dr. Molnár Dániel működtetik (a továbbiakban együttesen: Szolgáltató, Adatkezelő). A jelen Weboldalon is közzétett Általános Használati Feltételekben (a továbbiakban: Használati Feltételek) leírt szolgáltatás nyújtása során a Weboldal üzemeltetői a Szolgáltatás bármely részéhez hozzáférő, illetve az azt használó és a Weboldalon regisztráló személyek (a továbbiakban: Felhasználók) adatait kezelik. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Weboldalon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Szolgáltató tiszteletben tartja Weboldala látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeli. A Szolgáltatás bármely részéhez való hozzáférésével, illetve használatával Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglalt rendelkezéseket, valamint azok esetleges jövőbeli módosításait elolvasta, megértette, és azokat kifejezetten önmagára nézve kötelező erejűnek fogadja el. A Szolgáltatónak joga van az Adatvédelmi Szabályzat megváltoztatására, frissítésére, illetve kicserélésére – ilyen változtatás esetén a Szolgáltató 7 napon belül e-mailben értesíti a felhasználókat a változtatásokról, valamint feltünteti az érvényes Adatvédelmi Szabályzat utolsó frissítésének dátumát. Amennyiben Ön nem ért egyet a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglalt rendelkezések tartalmával, Ön nem jogosult a Szolgáltatáshoz való hozzáférésre, illetve annak használatára.

Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. §

(1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A szükséges hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve regisztrációkor a kérdéses adatok önkéntes megadásával teszi meg, ezek valódiságáért csakis a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Felhasználó regisztrációjakor kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő a regisztrációhoz kötelezően előírt személyes adatait megfelelően kezelje (Infotv. 6.§. (5) bekezdés).

Az adatkezelés célja és a Szolgáltató által gyűjtött információk; „cookie-k”

Személyes adat kizárólag (i) meghatározott célból; illetve (ii) meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Személyes adatnak minősül: az érintett Felhasználóval kapcsolatba hozható adat (különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret), valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt (közvetlenül vagy közvetve) név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, tehát a Szolgáltató csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a Felhasználó személyes adatait. Az adatkezelés célja kizárólag a Felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, valamint az esetlegesen igényelt hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció lehetővé tétele, továbbá a felhasználóként regisztrált személyek számára az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása. Az Adatkezelő különleges adatot nem kezel, amennyiben ilyet a Felhasználók bármilyen indokból vagy módon az oldalon közzétesznek, az Adatkezelő tudomására hoznak vagy adatbázisában rögzítenek, az Adatkezelő azokat a tudomásra jutást követően haladéktalanul jogosult törölni.

A Felhasználó által igénybevett Szolgáltatás során a Felhasználó kétféle információt bocsát az Adatkezelő rendelkezésére: (i) a regisztráció, illetve a Szolgáltatás használata során a Weboldalra feltöltött adatokat; valamint (ii) azon Szolgáltatás használata során keletkező adatokat, amelyeket az Adatkezelő a Szolgáltatás használatával összefüggésben gyűjt.

Amikor a Felhasználó belép a Weboldalra, az Adatkezelő begyűjti a használt böngésző típusáról és az IP-címről (egy egyedi címsor, amely a Felhasználó számítógépét azonosítja az interneten) szóló információkat. Ezenfelül az Adatkezelő még számos információt tárol a honlapot látogató Felhasználók böngészőivel kapcsolatban az úgynevezett „cookie-k” Felhasználó számítógépén történő elhelyezésének segítségével. A cookie egy rövid karaktersorozatot tartalmazó, apró méretű fájl, amely a Felhasználó böngészőjének azonosításának célját szolgálja. A cookie-k segítenek feltérképezni a fogyasztói szokásokat, hogy Szolgáltató a Weboldalt a Felhasználók igényeihez mérten fejleszthesse. Ezt a Weboldal, illetve annak aloldalainak preferenciáiról a Szolgáltató részére adott statisztikai jellegű tájékoztatással teszik lehetővé. Felhasználó a Weboldalra látogatással és a Weboldal nyújtotta szolgáltatások igénybe vételével ráutaló magatartást tanúsít a cookie-k alkalmazásába való beleegyezésre. Ugyanakkor Felhasználónak – az általa használt böngésző típusától függően, annak konfigurációi között – lehetősége van bizonyos cookie-k letiltására, kikapcsolására, valamint új cookie-k elfogadására, illetve azok beállítására is.

Az alkalmazott webanalízis-szoftverek, illetve cookie-k fajtái: Google Analytics, sessionID, coockie-accepted, socket.io

A Weboldal szolgáltatásainak teljeskörű használata kizárólag felhasználói regisztrációt követően lehetséges. Ezen felhasználói regisztráció során az alábbi adatok megadása feltétele a sikeres regisztrációnak:

 • e-mail cím
 • felhasználónév
 • név
 • választott jelszó VAGY facebook azaonsító
 • születési év
 • tanítási tevékenység kezdete (év)
 • nem
 • profilkép

A szolgáltatás teljeskörű használatához minden adat megadása, valamint az e-mail cím megerősítése kötelező. A teljeskörű felhasználó profilján az alábbi adatok tekinthetők meg:

 • felhasználónév
 • név (opcionális)
 • nem
 • profilkép
 • a tanítási tevékenység kezdete és a jelen év különbsége, azaz a tanítási tapasztalat években

Az Adatkezelő megnevezése

Név: Bali Dániel

Lakcím: 8900 Zalaegerszeg Rákóczi utca 10-22. II. em. 21.

Név: Molnár Dániel

E-mail: info@musicators.com

Az adatkezelés időtartama

A rögzített adatokat az Adatkezelő törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Felhasználó jogosult bármikor kérni személyes adatainak törlését a nyilvántartásból. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban Felhasználónak bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk levél formájában vagy e-mailben.

Az Adatkezelő a kezelt adatokat a Felhasználó regisztráció vagy adatok törlése iránti kérelme vagy a regisztrált felhasználó törlési kérelme hiányában a regisztrált felhasználói fiók 12 hónapon túli inaktivitása esetén törli.

Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatok megismerésére elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak, azok közzétételére jogosultságuk nincs, harmadik személyek részére történő átadására (adattovábbítás) pedig csakis a törvényben előírtaknak megfelelően van lehetőség, melyhez a Felhasználó e Szabályzat és a Használati Feltételek elfogadásával maga is hozzájárul.

Az adatok feldolgozását az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése jelenti, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az informatikai felületen kezelt adatokat kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja.

A jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzése céljából a személyes adatokhoz való hozzáférés szigorúan korlátozott.

Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához az alábbi külső Adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatfeldolgozó Functional Software Inc. (Sentry) (1 Baker Street, Suite 5B, San Francisco, CA 94117, United States) informatikai hibák felmerülése esetén a hiba okainak kivizsgálása és elhárítása érdekében rögzíti a hibát és a felhasználók könnyebb visszakereshetőségéért azok e-mail címét is. További információ az Adatfeldolgozó honlapján érhető el: https://sentry.io/privacy/

Az Adatkezelő push értesítések küldéséhez külső adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozó OneSignal (2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, CA 95054) a weboldalon elhelyezett feliratkozó felületeken keresztül, a felhasználó beleegyezésével a következő adatokhoz jut hozzá: böngésző ID, IP cím, készülékadatok, első és utolsó aktivitás ideje. További információ az Adatfeldolgozó honlapján érhető el: https://onesignal.com/privacy_policy

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatáshoz való jog: a Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül e-mailben, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

A Felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, illetve törlését. Az adatok helyesbítésére a felhasználónak saját magának van lehetőség a Webalkalmazás felületén. Változtatás esetén az helyesbített adatok a későbbiekben nem lesznek újra helyreállíthatók. Az érintett a jogait a jelen Szabályzat 4. pontjában meghatározott elérhetőségeken gyakorolhatja. A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

(i) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

(ii) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; (iii) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató köteles a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt kivizsgálni, döntést hozni, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató által meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőségek: (i) a Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

(ii) az adatkezelési gyakorlattal kapcsolatban felmerülő panasza esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat.

Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Utoljára frissítve: 2020. április 4.